Smt. Mokshada Patil

IPS

Shri. Gorakh Bhamre

IPS

Shri. Kailas Prjapati

Dysp

Shri. Sandip Gawit

Dysp

Shri. Vishal Nehul

Dysp

Shri. Vijay Marathe

Dysp

Smt. Pooja Gaikwad

Pro. Dysp

Shri. Balak Koli

PI

Shri. Bhagwat Funde

PI

Shri. Sanjay Nirmal

RPI

Shri. Mahendr Mohod

PI

Shri. Machindr Survase

PI

Shri. Ashok Mudiraj

PI

Shri. Samrat Raisingh Rajput

PI

Ravindr Khandekar

PI

Shri. Sanjay lohkhare

PI

Shri. Kishor Pawar

PI

Shri. Rameshwar Tukaram Renge

PI

Shri. Sunil Vitthal Newase

PI

Shri. Sitaram mhetre

PI

Shri. Rajendra Bokade

PI

Shri. Sudam Dharmaraj Shirsat

PI

Shri. Santosh Khetmal

PI

Shri. Jagdish Madhukar Pawar

API

Gorakhanth Vitthalrao Shelake

API

Shri. Sanjay Eknath Ahire

API

Smt. Archana S Patil

API

Shri. Giridhar Pandurang Thakur

API

Shri. Pratapsingh Nagusingh Bahure

API

Shri. Vishwas Rohidas Patil

API